„Professional Control Group“ osnovana je 2007. godine kao jednočlano privredno društvo. Na početku pretežna delatnost  bila je vezana za pružanje usluga u finasijskom sektoru, da bi od 2011. godine, u cilju što boljeg pozicioniranja na tržištu Republike Srbije, delatnost firme bila proširena i na sertifikaciju osoblja.

Professional Control Group je prva firma na tržištu Republike Srbije koja je počela sa aktivnostima sertifikacije osoblja u industrijskom sektoru i koja je Politikom aktivnosti sertifikacionog tela utvrdila kao glavni cilj u obezbeđenju maksimalnog kvaliteta  pružene usluge, kao i težnju ka što efikasnijem zadovoljenju zahteva korisnika usluga.

Sektor finansija