Organizacija

Sertifikaciono telo posluje u sastavu “Professional Control Group” kao zasebna organizaciona celina. Sertifikacionim telom rukovodi direktor sertifikacionog tela, dok poslove administracije vezane za pristup potencijalnih kandidata procesu sertifikacije realizuje administrator sertifikacionog tela.

Organizaciona šema Professional Control Group data je u nastavku

Sektor finansija