Prijava za sertifikaciju

Prijava za sertifikaciju se podnosi u formi koja je propisana i dostupna za preuzimanje od strane podnosioca zahteva a koja se nalazi u delu „Dokumenta“. Nakon preuzimanja forme obrasca za prijavu isti se popunjava, štampa, overava  i poštom šalje / skeniran dostavlja mejlom.

Kompletna komunikacija u vezi sa prijavom za sertifikaciju se realizuje sa administratorom sertifikacionog tela.

Detalje vezane za sprovođenje samog procesa sertifikacije podnosilac zahteva ili kandidat može dobiti od direktora sertifikacionog tela.

Sektor finansija