Kontrolno telo

Usluge kontrolisanja koje “Professional Control Group” realizuje u skladu se sa sledećim šemama kontrolisanja:

  • ocenjivanje usaglašenosti proizvedene opreme pod pritiskom kategorije II, III i IV prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl.Glasnik RS 87/2011) prema modulima A1, B, B1, C1, F, G.
  • prvi pregled, redovni pregled, vanredni pregled i pregled pre puštanja u rad opreme pod pritiskom u eksploataciji prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl.Glasnik RS 87/2011 i 75/2013).
  • odobravanje postupka izrade nerastavljivih spojeva (WPQR i BPQR) u skladu sa referentnim standardima i/ili tačkom 3.1.2 priloga 1 Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl.Glasnik RS 87/2011).
  • kontrolisanje elemenata i delova predizolovanog sistema daljinskog grejanja prema zahtevima standarda SRPS EN 253, SRPS EN 448, SRPS EN 488, SRPS EN 489, SRPS EN 13941 i SRPS EN 15632.
  • kontrolisanje gasovoda i gasnih instalacija prema odgovarajućim referentnim standardima i pravilnicima.
  • kontrolisanje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija prema zahtevima standarda SRPS EN 1090.
  • kvalifikacija postupaka IBR metoda prema SRPS CEN/TR 14748, kada se delimično ili u potpunosti koriste standardi za primenjene IBR metode koji nisu evropski standardi.

Pouzdanost i nepristrasnost u radu, kao i kompetentno osoblje koja se ogleda za oblasti zavarivanja, IBR, opreme pod pritiskom, cevovoda i konstrukcija, su najbolja preporuka zbog čega treba da nam se obratite kada imate potrebu za uslugama iz obima akreditacije kontrolnog tela “Professional Control Group”.

Sektor finansija